Търг с тайно наддаване за отдаване под наем - 26 юни 2019г.

ДЪРЖАВЕН  КУЛТУРЕН  ИНСТИТУТ  "КУЛТУРЕН  ЦЕНТЪР  "ДВОРЕЦА"

гр. БАЛЧИК

На основание чл. 44 от ППЗДС във връзка с чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13, ал.1-ал.5 и глава пета от ППЗДС, и Заповед №РД-08-15/17.05.2019 г. на директора на ДКИ„КЦ“Двореца”,гр. Балчик,

О Б Я В Я В А:

На 26.06.2019 г. от 10:00 часа в ДКИ„КЦ“Двореца”, гр.Балчик, в информационен център „Арка“, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот/сграда – публична държавна собственост, находящ/а се в гр.Балчик, курортна зона “Двореца“, в архитектурно-парков комплекс“Двореца“,гр.Балчик, в поземлен имот с идентификатор 02508.7.157 по действащите КККР, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на изпълнителния  директор па АГКК, а именно:

- ОБЕКТ, представляващ сграда “Юзината” с идентификатор 02508.7.157.19 по действащите КККР на гр.Балчик, на един етаж, със застроена площ 26 кв.м.   Предназначението, за което се отдава под наем обекта е - като изложбена зала-ателие за създаване и/или експониране на произведения на изкуството и занаятите, и търговия с тях.Началната тръжна годишна наемна цена на обекта – 6000 /шест хиляди/ лева с вкл.  ДДС.

Депозита за участие в търга е в размер на 300 /триста/ лева, внесени в брой на касата на ДКИ "Двореца" гр. Балчик, разположена в Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик в курортна зона "Двореца".

Тръжни документи се предоставят на кандидатите до 21.06.2019г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00ч в деловодството в административната сграда на ДКИ„КЦ“Двореца, срещу заплащането на сума от 20 лв.

Заявления/документи за участие в търга се подават/приемат, в запечатан непрозрачен плик (формат А4 или по-голям) най-късно до 16:00 часа на 24.06.2019г., всеки работен ден от 10:00 до 16:00ч., в деловодството в административната сграда на ДКИ„КЦ“Двореца”, лично от кандидата/законния представителна кандидата/ или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като същите трябва да са получени в горепосочения краен срок за приемане на документи.

 Оглед на обекта може да се извършва до 24.06.2019г. всеки работен ден от  13:00 до 16:00 ч.  заедно с представител на ДКИ „КЦ “Двореца”, гр.Балчик.

 

В търга могат да участват физически и юридически лица, отговарящи на тръжните условия, посочени подробно в Заповед № РД-08-15/17.05.2019г. на директора на ДКИ„КЦ“Двореца”, гр.Балчик за откриване на търга и Условията за провеждане на търга с тайно наддаване.

Настоящата Обява, Заповед №РД-08-15/17.05.2019г. на директора на ДКИ„КЦ“Двореца”,гр.Балчик за откриване на търга и Условията за провеждане на търга с тайно наддаване, съдържащи подробните тръжни условия са публикувани и свободно достъпни в електронната страница/сайта на ДКИ„КЦ“Двореца”, гр.Балчик www.dvoreca.com, меню/поле „за нас, подменю „новини“.

При несъответствие между текстовете на настоящата Обява, Условията за провеждане на търга с тайно наддаване.и Заповед № РД-08-15/17.05.2019г. на директора на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик за откриване на търга, за валиден се счита съответния текст на Условията за провеждане на търга с тайно наддаване.

Краен срок за подаване на Документи/заявление за участие до 16:00ч. на 24.06.2019г.

 

Тел. за контакти и информация: 0579 / 7-68-49

Заповед №РД-08-15/17.05.2019г.

Условия за провеждане на търга