Търг с тайно наддаване за отдаване под наем - 20 юни 2023

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА"

ОБЯВЯВА:

На 20.06.2023 г. от 10:00ч., в Държавен културен институт „Културен център “Двореца”-гр. Балчик, в информационен център „Арка“, ще се проведе търг с тайно наддаване за срок от пет години, на следните недвижими имоти/обекти - публична държавна собственост:

1.1. Обособена позиция №1 - Обект “Шивалня” - актуван в АПДС №5192/20.12.2012г., с площ от 33 кв.м., представляващ сграда с идентификатор 02508.7.157.20, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02508.02.157 по действащите КККР на гр. Балчик, с адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, курортна зона “Двореца”.

Начална тръжна годишна наемна цена - 20 000 /двадесет хиляди/ лв. с вкл. ДДС.

1.2. Обособена позиция №2 – Обект, представляващ помещение, находящо се във вила “Синята стрела” -  актуван в АПДС №5192/20.12.2012г., с площ от 20 кв.м., с идентификатор 02508.7.157.10, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02508.7.157 по действащите КККР на гр. Балчик, с адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, курортна зона “Двореца”.

Начална тръжна годишна наемна цена – 15 000 (петнадесет хиляди) лв. с вкл. ДДС.

Предназначението, за което се отдава всеки от двата имота е за експониране на произведения на занаятите и изкуствата и търговия с тях и други стоки, популяризиращи културното наследство на региона.

Депозита за участие в търга е в размер на 2000(две хиляди) лева за Обособена позиция №1 - Обект “Шивалня” и 1500(хиляда и петстотин) лева за Обособена позиция №2 – Обект, представляващ помещение във вила “Синята стрела”. Внасят се в брой, на касата в административната сграда на ДКИ „Културен център“ Двореца”, гр. Балчик.

Изискванията към кандидатите/участниците, необходимите документи за участие в търга, условията за провеждане в търга, условията за ползване на обекта и други са посочени в Тръжната документация/Документацията за участие в търга и са обявени на електронната страница/сайта на ДКИ „Културен център Двореца“, гр. Балчик.

Оглед на всеки от двата обекта на обособените позиции може да се  извършва до 19.06.2023г. всеки работен ден, от 14:00 до 16:00 ч. заедно с представител на ДКИ „Културен център “Двореца”, гр. Балчик.

Тръжни документи (заявление/документи за участие) за всяка от двете обособени позиции се получават до 19.06.2023г., всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00 часа, в деловодството, в административната сграда на ДКИ „Културен център “Двореца”, гр.Балчик, срещу заплащането на сума от 20 лв.

Заявления/документи за участие в търга се подават най-късно до 16:00 ч на 19.06.2023 г.,  всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа в деловодството в административната сграда на ДКИ„КЦ “Двореца”, гр. Балчик.

Настоящата обява, извлечение от заповедта. за откриване на търга и условията за провеждане на търга са публикувани в електронната страница/сайта на ДКИ „Културен център „Двореца“, гр. Балчик, www.dvoreca.com, меню „За нас“, подменю “Новини“, а самата обява и в два национални ежедневника.

При несъответствие между текстовете на настоящата Обява, Условията за провеждане на търга и заповедта за откриване на търга, за валиден се счита съответния текст на Условията за провеждане на търга;

Тел. за контакти и информация: 0897/ 860 304

Заповедта за откриване на тръжната процедура и условията за провеждането на търга може да видите тук:

Заповед РД-08-03 от 16.05.2023

Условия за провеждане на търга