Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с предмет: Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКИ ”Културен център "Двореца"

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с предмет:  Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА" гр. Балчик.

Настоящата обява може да се види ТУК.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е под номер 9068204 на сайта на АОП.