Приключване на договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ"Двореца" и осъществяване на контролно пропускателен режим - 7.10.2016

Приключване на договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ"Двореца", намиращ се в имот 02508.7.157 по КККР на гр.Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим" - 07.10.2016