Плащане по договор:"Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана, на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращ се в имот 02508.7.157 по КККР на гр.Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим

Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана, на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращ се в имот 02508.7.157 по КККР на гр.Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим"