Плащане по договор с предмет: ''Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ''КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР гр.Балчик

Плащане по договор с предмет: ''Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ''КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР гр.Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим"