Плащане по договор: "Предоставяне на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на на ДКИ "КЦ"Двореца"

Плащане по договор: "Предоставяне на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на на ДКИ "КЦ"Двореца", намиращ се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим''