Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сгради "Черна вълна - Пушалня"

"Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сгради "Черна вълна - Пушалня", с идентификатор № 02508.7.157.48 по КК на гр.Балчик и осигуряване на достъп до нея- ДКИ"КЦ"Двореца".
Настоящата Публична покана е под номер 9048967/14.12.215г.от  сайта АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048967
Пълният пакет от документи, които придружават поканата може да изтеглите от тук

Като краен срок за получаване/подаване на оферти - 23.12.2015г. 16:00 часа