Плащане по договор: Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца”

Плащане по договор: ”Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ  “КЦ “Двореца”, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим