Договор с предмет: ”Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоражена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца”

Договор с предмет: ”Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоражена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ  “КЦ “Двореца”, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим