Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на Балчик и осъществяване на контролно пропускателен рeжим

Договор с предмет: ”Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ  “КЦ “Двореца”, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим.- с дата 01.10.2015 г.