прекратена! Възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“

Възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”-

ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“

1. Решение за откриване на процедура (ЗОП) е публикувано под номер 940930 на страницата на АОП;

2. Обявлението за поръчка е публикувано под номер 940932 на страницата на АОП;

3. Документацията може да изтеглите от ТУК

4. Обяснителни записки към одобрена проектна документация и чертежи може да изтеглите от ТУК

5. Протокол № 1 от 18 ноември 2019

6. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения - 29 ноември 2019г.

7. Съобщение за отмяна на обявено отваряне и оповестяване на ценовите предложения

8. Решение за прекратяване на процедура