Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА 1/ЕДИН/ ЛЕК АВТОМОБИЛ И 1/ЕДНО/ЛЕКОТОВАРНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДКИ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА“ ОБОСОБЕНА ПО ПОЗИЦИИ“

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА 1/ЕДИН/ ЛЕК АВТОМОБИЛ И 1/ЕДНО/ЛЕКОТОВАРНО  МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДКИ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА“ ОБОСОБЕНА ПО ПОЗИЦИИ“

1. Решение за откриване на процедура. Решението е публикувано под номер 937757 на страницата на АОП;

2. Обявление за поръчка. Обявлението е публикувано под номер 937746 на страницата на АОП;

3. Документация за участие може да изтеглите тук.

4. Протокол № 1 от 31.10.2019г.

5. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения - 01.11.2019г., 15:25ч.

6. Протокол № 2 от 06.11.2019г.

7. Решение РД-06-04 / 06.11.2019

8. Договор по Позиция 1 от 20.11.2019г.

9. Договор по Позиция 2 от 20.11.2019г.