Възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“

Възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“:

1. Решение за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“;

2. Протокол №1: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия  координатор на стандартна балансираща група за обекти на Държавен културен институт ”Културен център ”Двореца” - гр. Балчик"-21.02.2019;

3. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, съдържащи се в плик "Предлагани ценови параметри" - 28.02.2019

4. Протокол № 2: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия  координатор на стандартна балансираща група за обекти на Държавен културен институт ”Културен център ”Двореца” - гр. Балчик"-11.03.2019;

5. Решение № РД-06-01 от 11.03.2019г. за определяне изпълнител на обществена поръчка. - 11.03.2019г.

6. Договор № Д3-У-059 / 30.04.2019г. за „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“ - 30.04.2019

7. Приключване на обществена поръчка по договор за „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“ - 15.05.2020 г.