Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца"

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца"