Решение за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции.

Решението за откриване на процедурата е публикувано под номер 962357/27.02.2020г.на страницата на АОП,

а Обявлението е регистрирано и публикувано под номер 962358/27.02.2020г. на страницата на АОП.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: до 16:00 ч. на 20.03.2020 г.

Пълната документация може да изтеглите от тук:

Решение 

Обявление

Документация за участие и образци