Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции.

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции:

Обособена позиция № 1: „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” – гр. Балчик;

Обособена позиция № 2:  Къща за гости в гр. Ахтопол.

1. Решение за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“.

2. Протокол № 1 от 23 март 2020г

3. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения - 01.04.2020г., 10:15ч.

4. Протокол №2 от 6 април 2020г

5. Решение №РД-06-02/06.04.2020г

6. Договор по Обособена позиция 1 - 20 май 2020г

7. Договор по Обособена позиция 2 - 20 май 2020г

8. Приключване на обществена поръчка по договор за „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции - 15.06.2022

Обявление за приключване на договор е публикувано в АОП под номер 1035375