Плащане по договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ КЦ"Двореца" и осигуряване на контролно пропускателен режим" - 10.09.2016 г.

Плащане по договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и  движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ КЦ"Двореца" и осигуряване на контролно пропускателен режим" - 10.09.2016 г.