Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“ за срок от три години“

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е публикувано под номер 919104 / 28.06.2019 на страницата на АОП, а обявлението е регистрирано и публикувано под номер 919117 / 28.06.2019.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: до 16:00 часа на 22.07.2019г.

Пълната документация може да изтеглите от тук:

Решение

Обявление

Документация за участие и образци

Протокол № 1: "Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от три години" от 24.07.2019г. от 24.07.2019г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения - 13 август 2019г.

Протокол № 2 от 20.08.2019г.

Решение № РД-03-06 / 20.08.2019г.

Договор № Д4-У-173 / 02.09.2019г.