Обявление за възложена поръчка по процедура с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ И КЦ "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 (пет) години"

Обявление за възложена поръчка по процедура с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ И КЦ "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 (пет) години"

Обявлението е публикувано в регистъра на Агенция по обществени поръчки под номер 907056.