Търг с тайно наддаване за отдаване под наем - 17 май 2018

          ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

„КУЛТУРЕН  ЦЕНТЪР “ДВОРЕЦА” - гр. БАЛЧИК

На основание чл. 44 от ППЗДС във връзка с чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл. 13,ал.1-ал.5 и глава пета от ППЗДС, и Заповед № РД-08-03/12.04.2018 г. на директора на ДКИ „КЦ“Двореца”-гр. Балчик,

                                                      О Б Я В Я В А :

       На 17.05.2018 г. от 10:00 часа в ДКИ „КЦ “Двореца”, гр.Балчик, в зала „Арка“, разположена в сграда „Арка“, находяща се в архитектурно-парков комплекс“Двореца“, гр.Балчик, в местност курортна зона “Двореца“, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти/обекти – публична държавна собственост, разположени в гр.Балчик, местност курортна зона “Двореца“, в поземлен имот с идентификатор 02508.7.157 по действащите КККР, а именно:

1. ОБЕКТ, представляващ сграда, наречена „Шивалнята“, с идентификатор 02508.7.157.20 по действащите КККР на гр.Балчик, с площ от 33 кв.м. Предназначението, за което се отдава за ползване обекта е за експониране на произведения на занаятите и изкуствата и търговия с тях и други стоки, популяризиращи културното наследство на региона.Начална тръжна годишна наемна цена - 4500 лева с вкл. ДДС, дължима на две равни наемни вноски;

2. ОБЕКТ, представляващ помещение, находящо се в сграда, наречена вила „Синята стрела“, с идентификатор 02508.7.157.10 по действащите КККР на гр.Балчик, разположено на първия етаж, с площ от 20 кв.м. Предназначението, за което се отдава за ползване  обекта е експониране на произведения на занаятите и изкуствата и търговия с тях и други стоки, популяризиращи културното наследство на региона. Начална тръжна годишна наемна цена -3000  лева с вкл.ДДС, дължима на две равни наемни вноски.

        Депозита за участие в търга е в размер на 300 лева, внесени в брой на касата в административната сграда на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик, разположена в архитектурно-парков комплекс “Двореца“,гр.Балчик, в местност курортна зона “Двореца“. Ако един кандидат участва в търга за повече от един обект, същия следва да внесе депозит за всеки един обект поотделно.

         Тръжни документи се получават до 13.05.2018г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00ч в деловодството в административната сграда на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик, срещу заплащането на сума от 20 лв. за всеки закупен комплект тръжни документи.

         Документи/заявления за участие в търга се подават/получават за всеки един обект поотделно, в запечатан непрозрачен плик, формат А4, най-късно до 15.05.2018г., всеки работен ден от 10:00 до 16:00ч., в деловодството в административната сграда на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик, лично от кандидата /законния представителна кандидата/ или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като същите трябва да са получени в  горепосочения краен срок за приемане на документи.

       Оглед на обектите може да се извършва до 15.05.2018г. всеки работен ден от  13:30 до 16:00 ч.  заедно с представител на ДКИ „КЦ “Двореца”-гр. Балчик.

       Право на участие в търга имат физически и юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон.

       Настоящата Обява, Заповед №РД-08-03/12.04.2018г. на директора на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик и Условията за провеждане на търга, съдържащи подробните тръжни условия са публикувани и свободно достъпни в електронната страница/сайта на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик, www.dvoreca.com.

     При несъответствие между текстовете на настоящата Обява, Условията за провеждане на търга и Заповед № РД-08-03/12.04.2018г. на директора на ДКИ„КЦ“Двореца”-гр.Балчик, за валиден се счита съответния текст на Условията за провеждане на търга.

     Краен срок за подаване на Документи/заявление за участие до 16:00ч. на 15.05.2018г.

     Тел. за контакти и информация: 0579 / 7-68-49

     

     Заповед РД-08-03 / 12.04.2018 г.

     Условия за провеждане на търга.