УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

МИНИСТЕРСТВО

НА КУЛТУРАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавен културен институт “Културен център “Двореца”- Балчик

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Обн.ДВ.бр.52 от 08.07.2016г.

Раздел I

Общи условия

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Държавен културен институт “Културен център “Двореца”, Балчик (ДКИ”КЦ”Двореца”).

Чл. 2.Държавният културен институт “Културен център “Двореца”, Балчик, е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.

Чл. 3.(1) Предметът на дейността на ДКИ” КЦ” Двореца” е:опазване и разпространение на културни ценности ; осъществяване на културни дейности и прояви; осъществяване на трансгранично и регионално сътрудничество по опазване и развитие на етнокултурното разнообразие и религии; чрез културен туризъм популяризиране на културно-историческото наследство.

(2)Държавният културен център “Двореца” може да извършва и допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните, като получените средства остават на негово разположение.

Чл. 4. Държавният културен институт “Културен център”Двореца” се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

Раздел II

Основни функции и задачи

Чл. 5. Държавният културен институт “Културен център “Двореца” определя самостоятелно своите основни задачи съобразно предмета си на дейност, като:

  1. организира и осъществява дейности по издирване, изучаване, опазване и предоставяне на движими и недвижими културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел;
  2. организира и осъществява културни дейности и прояви;
  3. организира и осъществява трансгранично регионално сътрудничество по опазване и развитие на етнокултурното разнообразие и религиите;
  4. организира и провежда национални и международни научни прояви;
  5. осъществява експозиционна, популяризаторска и издателска дейност в страната и чужбина;
  6. осигурява условия за съхраняване, опазване и експониране на движимите и недвижими културни ценности;
  7. управлява предоставените му имоти;
  8. извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с предмета на дейност по чл.3

Раздел III

Устройство и управление

Чл. 6. В рамките на утвърдената численост на персонала ДКИ “КЦ” Двореца” определя самостоятелно своята структура. 

Чл. 7.(1)Държавен културен институт “КЦ” Двореца” се ръководи от директор.

(2) Директорът на ДКИ”КЦ”Двореца” се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.

(3)Правата и задълженията на директора се определят в кратка характеристика или описание на работата.

Чл. 8. (1) Директорът:

1. представлява ДКИ”КЦ”Двореца” пред всички държавни органи , физически и юридически лица в страната и чужбина;

2. организира и ръководи дейността на ДКИ”КЦ”Двореца”;

3. прилага система за делегирания бюджет, която му дава право:

а/ да се разпорежда самостоятелно със средствата на института;

б/ да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета  му приходи и разходи, като уведомява Министерството на културата;

в/ да определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени

4. сключва, изменя прекратява трудови договори на работниците и служителите в ДКИ”КЦ”Двореца”;

5. организира дейността по опазване на движимото и недвижимо имущество, предоставено за управление;

6. определя размера на  материалните стимули за служителите в съответствия с наличните средства и нормативните изисквания.

(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него със заповед за всеки конкретен случай на ДКИ”КЦ”Двореца”.

Раздел IV

Финансиране

Чл. 9. Финансиране на ДКИ”КЦ”Двореца” се осъществява със средства от държавния бюджет, като се прилага система на делегирания бюджет. Средствата от държавния бюджет се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерски съвет, и включват::

1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;

2. допълващи стандарти;

3. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на музея;

4. реализирани собствени приходи 

5. средства по други пограми и проекти, бенефициент по които е музеят; 

6. средства за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;

7. средствата, предоставени от общини по сключени договори.

Раздел V 

Организация на работа

Чл. 10. Организацията на труда в ДКИ”КЦ”Двореца”, разпределението на работното време и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред, издаден от директора, в съответствия с изискванията на Кодекса на труда.

Чл. 11. (1) Държавният културен институт “Културен център”Двореца” осигурява дни и чаосве на посещение на експонирани движими и недвижими културни ценности, съобразени със свободното време на различните видове категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.

(2) За индивидуално и групово посещение на експозиции се заплащат входни билети. Входните билети  платени в брой, са придружени от фискална касова бележка от фискалноустройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление нан търговска дейност (ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства ( ДВ., бр. 106 от 2006г.).

7. средствата, предоставени от общини по сключени договори.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилникът се издава на основание чл.4 от ПМС № 91 от 4 май 2004г. за преобразуване на Ар на Министерски съвет за преобразуване на Архитектурно-парков комплекс “Двореца”- Балчик, към министъра на културата в Държавен културен институт(ДВ, бр. 41 от 2004г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в “Държавен вестник”.