Уведомление за открита процедура по обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия

Моля, изтеглете файла от тук.